03.10.2022
Mia Bach

Referat af Ordinær Generalforsamling i Aabybro HK den 28. september 2022

Dagsordenen var som følger:

 1. Valg af dirigent og stemmetæller
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand
 6. Valg af kasserer
 7. Valg af bestyrelsesmedlem
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt
  Ad 1. Bent Hansen blev indledningsvist valgt som dirigent og stemmoptæller.
  Ad 2. Kent Pedersen aflagde mundtlig formanden beretning for sæsonen 2021/22 som igen var
  kommet i gang i april/maj 2021 efter Corona epidemien.
  Fyrværkerisalget var igen en succes rent økonomisk, men der er stadig ikke helt nemt i forhold til
  anskaffelse af hjælpere blandt forældre.
  Kent kunne også beklage, at han det sidste stykke tid ikke har været så meget tilsted grundet sit
  job, men takkede div. udvalg og bestyrelse for at rykke sammen og klar de forskellige opgaver.
  (Kent vil fremsende en skriftlig beretning, som kan vedlægges referatet)
  Ad 3. Kassereren redegjorde for klubbens økonomi sæsonen 2021/22 som udmøntede sig i et
  underskud på godt 100.000 kr., men klubbens økonomi er fortsat sund og robust.
  Ad 4. Ingen indkommende forslag.
  Ad 5. Kent Pedersen trådte af som formand før tid, der blev desværre ikke fundet en ny formand
  Ad 6. Charlotte Nørgaard Olsen er valgt for en ny 2-årige periode.
  Ad 7. Mariia Chelakwa Andersen og Torben Jørgensen blev valgt ind som menigt
  bestyrelsesmedlem for en 2-årige periode i stedet for Dorte Vingaa og Steffen Sonne som
  udtræder af bestyrelsen.
  Ad 8. Der er desværre ikke fundet nogen.
  Ad 9. Klaus Simonsen blev genvalgt som klubbens revisor.
  Ad 10. Bestyrelsen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres virkende i bestyrelsen.
  Dorte fremlagde det nye sponsor/tøj koncept.
  Bent havde forslag til vedtægtsændringer (vi har modtaget dem på skrift og bestyrelsen vil kigge
  det igennem)

For referat/Charlotte Olsen

< TILBAGE TIL NYHEDSOVERSIGT

Udvalgte sponsorer