Aabybro HK’s vedtægter

§ 1
Foreningens navn er AABYBRO HÅNDBOLD KLUB, som er en sammenslutning af AAIF håndbold og AABYBRO HÅNDBOLD KLUB af 1983. Foreningens hjemsted er Jammerbugt kommune.
 
§ 2
Foreningens formål er at give sine medlemmer adgang til at spille håndbold, såvel konkurrence som motion, og i det hele taget virke til fremme af håndboldspillet, samt et godt klubliv. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejder efter folkeoplysningsloven. Bestyrelsen er ansvarlig overfor Jammerbugt byråd for anvendelsen af det fra Jammerbugt kommune modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.
 
§ 3
Foreningen er tilsluttet Dansk Håndbold Forbund, De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Dansk Arbejder Idræt.
 
§ 4
Medlemskab kan erhverves af enhver, som ønsker at deltage i foreningens arbejde og som tilslutter sig foreningens formål.
 
Som medlem betragtes enhver, som har betalt kontingent.
 
Personer, som ønsker at støtte foreningens arbejde, men ikke deltage aktivt, kan optages som passive medlemmer.
 
Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser overfor foreningen, udover kontingentet.
 
For personer under 16 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.
 
Et eksemplar af foreningens love, skal på forlangende udleveres til alle nye medlemmer.
 
Udmelding skal ske skriftligt til klubben. Ingen kan få udmeldelse før skyldigt kontingent er betalt.
 
Trænere og holdledere er underlagt de til hver tid gældende politikker og retningslinjer, der er i klubben.
Ethvert medlem, som ikke overholder foreningens love og øvrige bestemmelser, eller som skader foreningens interesser og omdømme, kan af bestyrelsen idømmes karantæne. Hovedbestyrelsen tager beslutning om en eventuel eksklusion.
 
I tilfælde af eksklusion skal medlemmet skriftligt underrettes herom, og meddelelsen skal indeholde oplysninger om, at en eventuel indsigelse må fremsendes skriftlig inden 14 dage efter modtagelsen af ovennævnte meddelelse.
 
Såfremt indsigelsen fremsendes fra det pågældende medlem, skal sagen forelægges førstkommende generalforsamling, hvor vedtagelsen af eksklusion kræver 2/3 stemmers majoritet.
 
§ 5
Foreningens ledelse varetages af:
 
1.      Generalforsamlingen.
2.      Bestyrelsen.
3.      Øvrige udvalg.
 
Bestyrelsen består af op til 10 medlemmer: Formand, kasserer og op til 8 medlemmer heraf en repræsentant fra senior og en fra ungdomsudvalget.
 
Formand, kasserer samt øvrige bestyrelsemedlemmer vælges ved simpelt flertal, øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ved relativt flertal.
 
På generalforsamlingen vælges alle medlemmer for 1 år ad gangen.
 
Bestyrelsen konstituerer sig efter endt generalforsamling.:
Foreningens daglige administrative ledelse foretages af bestyrelsen..
På generalforsamlingen vælges desuden 2 revisorer for 2 år ad gangen, herefter afgår 1 hvert år.
 
§ 6
Kassereren fører kassebog over foreningens indtægter og udgifter.
 
Der føres protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger m.v.
 
Bestyrelsen fastsætter kontingentet.
 
Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
 
§ 7
Regnskabet løber fra 1. maj til 30. april. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og opgøres og revideres i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav. Regnskabet skal i god tid inden generalforsamlingen, forelægges foreningens revisorer til godkendelse.
 
§ 7a
Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtageren har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsomt.
Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter Folkeoplysningsloven. For de forpligtelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.
 
§ 8
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, som er fyldt 16 år, og som har været medlem af foreningen i mindst 30 dage. Et medlem, som ikke er fyldt 16 år har mulighed for at lade sig repræsentere af en forælder, der således erhverver stemmeretten på sit barns vegne.
 
Ethvert medlem, som er fyldt 16 år, er valgbar til bestyrelse og udvalg. Dog skal formand, sekretær og kasserer være fyldt 20 år.
 
Alle valg til generalforsamlingen skal være skriftlige, dog ikke hvis der kun er opstillet én kandidat. Vedtægtsændringer kræver, for at blive vedtaget, 2/3 af de afgivne stemmer. Sker der på en generalforsamling ændring af vedtægterne, indsendes kopi af de reviderede vedtægter til Jammerbugt Kommune.
 
§ 9
Der afholdes ordinær generalforsamling senest 6 måneder efter regnskabets afslutning (1.maj – 30 oktober).
 
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og kun denne kan give og ophæve vedtægter.
 
Indvarsling til generalforsamling, skal ske på de digitale medier, med mindst 14 dages varsel.
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 dage før.
 
DAGSORDEN:
1.       Valg af dirigent og stemmetællere.
2.       Formandens beretning
3.       Aflæggelse af Regnskab.
4.       Indkomne forslag
5.       Valg af formand (hver år).
6.       Valg af kasserer (hver år).
7.       Valg af bestyrelsesmedlem (hver år).
8.       Valg af revisor og revisorsuppleant (hver år)
9.       Eventuelt
 
§ 10
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig begæring herom, med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.
 
Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles og er beslutningsdygtig, som den ordinære generalforsamling.
 
§ 11
Beslutning om foreningens ophævelse kan kun tages på en generalforsamling, hvor der er mødt mindst 4/5 af de stemmeberettigede medlemmer, og mindst 4/5 af de fremmødte stemmer for forslaget.
 
Er en sådan generalforsamling ikke beslutningsdygtig, men forslaget har opnået mindst ½ af de fremmødte stemmer, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, som lovligt indvarslet er beslutningsdygtig, uden hensyn til foranstående bestemmelser om kvalificeret majoritet.
 
I tilfælde af foreningens ophævelse tager generalforsamlingen, på hvilken ophævelsen besluttes, stilling til, hvad der skal ske med klubbens rekvisitter og eventuelle formue. Beslutningen om anvendelse af foreningen aktiver kræver at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget samt at et eventuelt overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens rammer.

Udvalgte sponsorer