26.10.2021
Steffen Sonne

Referat af Ordinær Generalforsamling i Aabybro HK mandag den 11. oktober 2021

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag (Ændring af klubbens vedtægter)
5. Valg af formand
6. Valg af kasserer
7. Valg af bestyrelsesmedlem
8. Nedsættelse af ungdoms- og seniorudvalg
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Ad 1. Bent Hansen blev indledningsvist valgt som dirigent og stemmeoptæller.

Ad 2. Mads Stouby aflagde formanden beretning for sæsonen 2020/21, som var stærkt præget af nedlukningen som følge af Corona epidemien. Alle håndboldrelaterede aktiviteter blev nedlukket i november 2020, og blev først genoptaget til opstart af sommertræningen i april/maj 2021.

Fyrværkerisalget var igen forløbet succesfuldt, men der er behov for ændringer i forhold til anskaffelse af hjælpere blandt forældre.

Forberedelserne til den igangværende sæson var forløbet godt med ansættelse af gode trænere, som på seniorsiden blandt andet har ledt til målsætning om flere oprykninger.

Ad 3. Kassereren redegjorde for klubbens økonomi. Sæsonen 2020/21 udmøntede sig i et flot overskud, og klubbens økonomi er således fortsat sund og robust.

Ad 4. Mads Stouby foreslog ændringer af klubbens vedtægter, som både skal lede til en simplificering af klubbens struktur samt genindførelse af et egentligt seniorudvalg og ungdomsudvalg.

Det besluttedes derfor at afskaffe Forretningsudvalget (har ikke eksisteret som sådan i flere år), indføre valg af næstformand på Generalforsamlingen, samt at afdelingsbestyrelserne (udvalgsmedlemmerne) ikke vælges på Generalforsamlingen, men nedsættes efterfølgende.

Forslag til ændringer af Vedtægterne blev vedtaget.

Ad 5. Mads Stouby trådte af som formand, og i stedet blev Kent Pedersen valgt uden modkandidater. Dorte Vingaa blev valgt som næstformand jf. de nye vedtægter.

Ad 6. Charlotte Nørgaard Olsen stillede efter et års fravær igen op til bestyrelsen og blev genindsat som klubbens kasserer.   

Ad 7. Mia Christina Bach fratrådte som kasserer men blev valgt ind som menigt bestyrelsesmedlem (repræsentant for ungdomsudvalget).

Ad 8. Nyt Seniorudvalg blev konstitueret med Mads Stouby som Seniorformand og Jesper Egebo som seniorrepræsentant i bestyrelsen.

Nyt Ungdomsudvalg blev konstitueret med Anne Dorte Kudsk Egebo som ungdomsformand og Mia Christian Bach som ungdomsrepræsentant i bestyrelsen.

Ad 9. Klaus Simonsen blev genvalgt som klubbens revisor

For referat/Mads Stouby

< TILBAGE TIL NYHEDSOVERSIGT

Udvalgte sponsorer